Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Ładnego Pisania

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Ładnego Pisania

 1. Organizator i czas trwania Konkursu
  1. Organizatorami Konkursu Ładnego Pisania zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Polska Przedsiębiorcza z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, zwana dalej Organizatorem.
  2. Partnerem Konkursu jest marka Parker, której właścicielem jest koncern Newell Rubbermaid z siedzibą w Manieczkach, ul. Wybickiego 2, 63-112 Brodnica.
  3. Płatnikiem podatku od nagród w Konkursie jest firma Organizator.
  4. Konkurs jest jednym z wydarzeń Ogólnopolskiej Kampanii Pisania Piórem.
  5. Konkurs rozpoczyna się 19 września 2013 r. a kończy się 12 grudnia 2013 r.
  6. Patronami honorowymi Konkursu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Polski Klub Miłośników i Kolekcjonerów Piór, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Drukarstwa oraz Związek Harcerstwa Polskiego.
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
  1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń gimnazjum oraz każdy uczeń klas IV-VI szkoły podstawowej, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 3.
  2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

I. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
II. uczniowie gimnazjów.

3.   W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatorów oraz członkowie rodzin osób zatrudnionych u innych   podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

3. Zasady Konkursu

Tematy konkursowe
Uczestnik Konkursu wybiera jeden z  tematów:

1.  Ważne rzeczy, o których nieczęsto mówią nam w szkole.

2. Każdy człowiek ma swoje mocne strony. Napisz tekst pt. „Jestem mistrzem…”

3. Czasem zaskakują nas wydarzenia dziwne, fascynujące, niezwykłe, przerażające. Opowiedz o jednym z nich.

Prace konkursowe nadsyłać można do 10 listopada 2013 roku na adres: Moon Media sp. z o. o.,ul. Chmielna 122/2, 00-801 Warszawa, z dopiskiem: KŁP (o zakwalifikowaniu pracy decyduje data stempla pocztowego).

4. Wysokość nagród finałowych:

Pula nagród finałowych jest ograniczona.
I miejsca: stypendium w wysokości 5000 zł, wypłacane jednorazowo, wieczne pióro marki Parker, statuetka. Zwycięzca otrzyma także tytuł „Najładniej piszącego ucznia 2013 r.”
II miejsca: nagrody rzeczowe, wieczne pióro marki Parker
III miejsca: nagrody rzeczowe, wieczne pióro marki Parker,
Dwa wyróżnienia: upominki, wieczne pióra marki Parker.
Dodatkowo nauczyciele języka polskiego, których uczniowie zajmą I, II lub III miejsce bądź zostaną wyróżnieni, otrzymają upominek: wieczne pióro marki Parker.
Jury zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród specjalnych i dodatkowych wyróżnień.

5. Nagrody

Zasady przyznawania nagród:  

 1. Jury w każdej kategorii wiekowej wyłoni 5 finalistów, którzy zostaną zaproszeni na Galę Finałową Kampanii Ładnego Pisania w grudniu 2012 r.
 2. Finaliści wezmą udział w II etapie Konkursu Ładnego Pisania, podczas którego zostaną poproszeni o odręczne napisanie wyznaczonego przez jury krótkiego tekstu. Podczas Gali jury oceni powstałe wtedy prace i zdecyduje o przyznaniu nagród.
 3. Spośród finalistów jury wyłoni po trzech zwycięzców w każdej kategorii, a dwu osobom przyzna wyróżnienia.

Odbiór i przyznanie nagród: 

 1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie i listownie przed końcem listopada. Dodatkowo lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej www.ladnepisanie.pl oraz www.pisaniepiorem.pl
 1. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

6. Wymagania ogólne dotyczące formy prac

 1. Praca nie może przekraczać jednej strony A4.
 2. Praca powinna być napisana piórem na gładkim, białym papierze.
 3. Praca nie może zawierać ilustracji, ozdobników ani być zbytnio stylizowana.
 4. W skład pracy wchodzi metryczka (metryczkę należy umieścić w prawym dolnym rogu, pod pracą, na tej samej stronie).
 5. Metryczka powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna,
 6. Prace muszą być przysyłane niezgięte, w kopertach A4, odpowiednio zabezpieczone

7. Ogólne kryteria oceny

 

 1. Pod względem graficznym:
 2. wykorzystanie możliwości stalówki pióra przy kształtowaniu liter i zróżnicowaniu grubości kreski,
 3. zachowanie zasad liternictwa w pisowni odręcznej,
 4. estetyka, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu (marginesy i odstępy między wierszami).
 5. Pod względem językowym:
 6. poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna,
 7. stosowność językowa i treściowa,
 8. niebanalność i bezpretensjonalność,
 9. atrakcyjność merytoryczna.

8. Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu można składać pisemnie pod adresem: Fundacja Polska Przedsiębiorcza, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
 2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
 3. Reklamacje, o jakich mowa powyżej, mogą być składane w terminie 7 dni od dnia powstania zdarzenia przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wydania nagrody. Niezłożenie reklamacji w wyznaczonym terminie oznacza zrzeczenie się przez uczestnika Konkursu wszelkich roszczeń.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia do Fundacji Polska Przedsiębiorcza.

9. Postanowienia końcowe    

 1. Opiekunowie prawni uczestników, wysyłając zgłoszenie, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z Ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 2. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie w całości bądź części nadesłanych prac zarówno na stronie internetowej Konkursu, jak i w materiałach informacyjnych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, opóźnienie dostarczenia lub zagubienie zgłoszeń przez dostawcę pocztowego.
 4. Zgłoszenia uwzględniane przez jury muszą być zgodne z kryteriami przedstawionymi w „Zasadach Konkursu”.
 5. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo z uwagi na siedzibę Organizatora.